NASZE KATEGORIE

Portal informacyjny dla Akcjonariuszy Ika Albrecht S.K.A.

IKA ALBRECHT Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Plewiskach

(poprzednio: IKA Arleta Albrecht, Robert Albrecht spółka jawna siedzibą w Plewiskach)

ul. Owsiana 11, 62-064 Plewiska

KRS: 000929486

NIP: 7773348714

Kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN

 

 

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Data: 02-11-2021

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

 

            Ja, niżej podpisany Robert Albrecht, działający jako komplementariusz spółki IKA ALBRECHT Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Plewiskach, niniejszym zawiadamiam, że w dniu 2 listopada 2021 r. spółka IKA Arleta Albrecht, Robert Albrecht spółka jawna siedzibą w Plewiskach (KRS: 0000779561), na podstawie art. 582 KSH w zw. z art. 551 § 3 i § 2  Kodeksu Spółek Handlowych, dokonała przekształcenia kodeksowego w IKA ALBRECHT Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Plewiskach (KRS: 000929486). Przekształcenie nastąpiło w oparciu o zasadę kontynuacji, przy zachowaniu wszelkich praw i obowiązków spółki przekształconej, zgodnie z art. 553 § 1 KSH, które to prawa i obowiązki przechodzą na Spółkę IKA ALBRECHT Spółka Komandytowo-akcyjna.  

 

            Powyższe oznacza, że wszystkie umowy, których stroną była spółka IKA Arleta Albrecht, Robert Albrecht spółka jawna automatycznie, z mocy prawa przechodzą na spółkę przekształconą, tj. IKA ALBRECHT Spółka Komandytowo-akcyjna, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu lub zmian umowy. Wszelkie prawa i obowiązki z każdym kontrahentem, które uprzednio przysługiwały spółce jawnej, z mocy prawa przeszły na IKA ALBRECHT Spółka Komandytowo-akcyjna.

 

            Numery NIP i REGON Spółki nie uległy zmianie. Numer KRS uległ zmianie i został wskazany w nagłówku pisma.

 

            Wobec powyższego, w korespondencji oraz w dokumentach księgowych, proszę stosować poniższe oznaczenie dla Spółki:

 

IKA ALBRECHT Spółka Komandytowo-akcyjna

z siedzibą w Plewiskach

ul. Owsiana 11, 62-064 Plewiska

KRS: 000929486 NIP: 7773348714, REGON: 3829787290

 

Z poważaniem

  Robert Albrecht – Komplementariusz Spółki

Loading...